niedziela, 26 marca 2023

Imieniny Księdza Zbigniewa, spotkanie parafialno-diecezjalne

 W drugą sobotę miesiąca zazwyczaj przypada nasza wspólnotowa Msza św. na której ze względu  wyjazdu pielgrzymkowego Księdza Zbyszka imieniny obchodzone były wcześniej. Mszę Świętą w intencji Solenizanta odprawił ks. Piotr Ruta


Po Mszy Świętej spotkanie w salce, które rozpoczęliśmy hymnem wspólnoty "Maryjo Dziewico Niepokalana"


Złożyliśmy Księdzu Zbyszkowi życzenia i wspólnie cieszyliśmy się będąc razem w miłości i jedności.
Następnie omówiliśmy temat formacyjny dzieląc się też świadectwami.

czwartek, 23 lutego 2023

Misjonarze Krwi Chrystusa zapraszają na Wielkopostne Rekolekcje 24–26 marca

MISJONARZE KRWI CHRYSTUSA ZAPRASZAJĄ na WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE — DOTYK KRWI
24–26 marca
 Dom św. Kaspra w Częstochowie, ul. Mąkoszy 1, kontakt do ks. Mariusza 797 002 334

 
Piątek 24.03.2023
18.00 — Msza Św.
19.00 — Kolacja
20.00 — Konferencja wstępna
- Droga Krzyżowa
- Apel Jasnogórski

Sobota 25.03.2023
7.00 — Pobudka
7.30 — Jutrznia
8.00 — Śniadanie
9.00 — Konferencja
10.15 — Adoracja
12.00 — Msza Święta
13.00 — Obiad
15.00 — Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.30 — Konferencja
17.30 — Nieszpory
18.30 — Kolacja
20.00 — Adoracja Krzyża
-Apel Jasnogórski

Niedziela 26.03.2023
7.30 — Pobudka
8.00 — Msza Św.
9.00 — Śniadanie
10.00 — Kawa

 
Skupienie Wielkopostne poprowadzi
ks. Mariusz Szykuła CPPS

koszt 200 zł

piątek, 10 lutego 2023

Rekolekcje weekendowe/skupienie w DŚK — luty 2023

Nasza podróż na weekendowe rekolekcje do Domu Misyjnego Misjonarzy Krwi Chrystusa w Częstochowie

Dla Animatorów Diecezjalnych z Radą Podregionu rekolekcje weekendowe tak zwane skupienie rozpoczęło się, jak zawsze w piątek, ale już po raz drugi o godz. 15:00. 
Zostały poruszone różne sprawy, z którymi borykają się animatorzy szczególnie sprawy dotyczące grup i wiele innych spraw wynikających z funkcjonowaniem Wspólnoty.

Zostały wyznaczone przez poszczególne diecezje dyżury do Eucharystii: pieśni i czytania liturgiczne, do prowadzenia modlitwy brewiarzowej (nieszpory i jutrznia), jak również losowanie godzin adoracji pokojami, a nie jak dotychczas poszczególnymi osobami, co usprawniło całościową organizację.
Konferencja tematyczna przypadająca na miesiąc styczeń i luty: „Służba bliźniemu na wzór Chrystusa”  i „Zasady tworzenia jedności” 

Eucharystia z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała z sakramentem chorych i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Ten szczególny dzień mogliśmy przeżyć na naszym skupieniu osobiście i wspólnotowo. 

W sobotę po raz pierwszy odbyło się spotkanie z Radą Podregionu, Animatorów Parafialnych, którzy pełnią bardzo ważną rolę we Wspólnocie na terenie parafii.


Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa POMOC


zobacz więcej(konferencje i świadectwa) na stronie krajowej Wspólnoty Krwi Chrystusa ( odkupieni.pl ) KLIKNIJ TU
zdjęcia od Basi KLIKNIJ TU i zdjęcia i filmiki od Kasi KLIKNIJ TU


czwartek, 26 stycznia 2023

Rekolekcje dla dzieci od kasy II do V - 13-26.02 i dla młodych od 14-30 lat -23-26.02 2023

 Rekolekcje dla dzieci od kasy II do V - 13-26.02.2023 i dla młodych od 14-30 lat -23-26.02                                                     2023. Rekolekcje w Ożarowie Mazowieckim.

ZAPRASZAJĄ MISJONARZE KRWI CHRYSTUSA

Transmisja Mszy Św. konferencje i modlitwy w duchowości Krwi Chrystusa - Sanktuarium Krwi Chrystusa, Parafia św. Kaspra del...

Zapraszamy na Msze św. oraz konferencje i nabożeństwa o Duchowości Krwi Chrystusa:

Msze św. w dni powszednie o g.17:30w niedzielę o g. 9:00,  11:00,  18:00
w trzecią niedzielę miesiąca
(oprócz maja, czerwca i grudnia) o g.16:00 

  • Eucharystia ze szczególną modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała, a po Mszy św., błogosławieństwo Relikwią Krwi Chrystusa
  • w czwartki o g. 17:00 Koronka do Krwi Chrystusa następnie po Mszy św. nabożeństwo do Krwi Chrystusa

środa, 25 stycznia 2023

Nasza Grupa Krwi Chrystusa z nowymi osobami

Nasza Grupa Krwi Chrystusa z nowymi osobami: Jerzy, Ania, Ula, Stasia, a jeszcze tym razem brakuje Eli i drugiej Uli stałych członków Wspólnoty Krwi Chrystusa.


Rekolekcje Rodzin wraz z dziećmi i młodzieżą, rekolekcje dla narzeczonych 27-29.01. 2023 r. z PP. Pulikowskich

 Rekolekcje Rodzin wraz z dziećmi i młodzieżą, rekolekcje dla narzeczonych   27-29.01. 2023 r. Temat rekolekcji:  Małżeństwo po PO BOŻEMU- lawina szczęścia ! Prowadzą:

PP. Jacek i Jadwiga Pulikowscy z pomocą:

ks. Bogusława Witkowskiego CPPS i  PP. Waldemara i Marii Tlaga, Wspólnoty Sychar

Słowo Życia: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; ”. (J 13,34)

Konferencje: KLIKNIJ TU

lub KLIKNIJ TU

Plan rekolekcji dla małżeństw i narzeczonych 27-29.01.2023 z Państwem Jackiem i Jadwigą Pulkowskich
  Temat: Małżeństwo PO BOŻEMU- lawina szczęścia !

Temat: Małżeństwo po PO BOŻEMU- lawina szczęścia !

Piątek 27.01.2023

         17.30 Msza św. w Sanktuarium

          - Po Mszy św. I Konferencja – „Miłość źródłem szczęścia”.

         19.45<>20.00  kolacja, przedstawianie rodzin,

         20,45 - Świadectwo Wspólnoty „Sychar” (aula)

Sobota 28.01.2023

         7.45 Modlitwa w kaplicy razem z dziećmi

         8.00 Śniadanie

         9.00 II Konferencja w Sanktuarium – „Podstawy wychowania dzieci do miłości”,

„ Przyczyny, trudności w budowie więzi małżeńskiej” – cz. I

       12.00 III Konferencja w Sanktuarium - „ Przyczyny, trudności w budowie więzi

                        małżeńskiej” – cz. II

       13.45<>14.00 Obiad

       15,00 – Film „Ostatnia wieczerza” – pokój Świętego Ducha – II piętro

       16.00 Adoracja w Sanktuarium(Okazja do Sakramentu Pokuty)

       17.30 Msza św. w Sanktuarium

          - Po Mszy św. IV Konferencja – „Nierozerwalność jedności i rodzicielstwa we

            współżyciu małżeńskim”

        19.45<>20.00  kolacja

         Niespodzianka w auli  - Bal dla dzieci i nie tylko !

Niedziela 29.01.2023

         7.45 Modlitwa w kaplicy razem z dziećmi

         8.00 Śniadanie

         9.15 Rozmowy – „Komunikacja w małżeństwie”,

       10.00 – Błogosławieństwo Relikwią Krwi Chrystusa - Sanktuarium

       11.00 Msza św. w Domu Misyjnym (kaplica/aula), błogosławieństwo dzieci,

       - Po Mszy św. V Konferencja(Godzina Pytań – dot. Współżycia małżeńskiego”

          13.45<>14.00 Obiad

Zakończenie rekolekcji                     
Od 27.01- do  29.01.23 przewidziana jest transmisja z konferencji w ramach Rekolekcji Rodzin wygłaszanych w Kościele przez prelegentów PP. Pulikowskich. Godziny transmisji podamy później. 

Gdzie: Częstochowa, Sanktuarium Krwi Chrystusa ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18

Termin zgło­szeń: do 24.01.2023 z przed­pła­tą 225 zł. od oso­by Jeżeli po zgło­sze­niu rezy­gnu­jesz zadzwoń!! Zgłoszenia przez tele­fon: 694451259 lub e‑mail: boguslaww62@gmail. com ; Ofiara: 350 zł. od oso­by, w tym noc­leg i wyży­wie­nie; dzie­ci wiek 0–5 pro­mo­cja gra­tis, dzie­ci od 6–11 roku życia 175 zł. dzie­ci wiek 12 i wię­cej lat jak doro­śli 350 zł.(Uwaga ! Ofiary ule­gły zmia­nie ze wzglę­dy na pod­wyż­ki cen żyw­no­ści, prą­du, gazu, pali­wa itp). Drodzy ! Te reko­lek­cje w naszych Domach Misyjnych to szcze­gól­ny czas, któ­rych celem jest nawró­ce­nie się ich uczest­ni­ków, jak i pogłę­bie­nie wię­zi mał­żeń­skich i rodzin­nych. Do tego zapra­szam i w tym roku w Częstochowie. Jak Państwo zauwa­ży­li już z minio­nych lat do pro­wa­dze­nia takich reko­lek­cji zosta­ły zaan­ga­żo­wa­ne tak­że oso­by świec­kie z kon­fe­ren­cja­mi i swo­imi świa­dec­twa­mi. Konferencje , homi­lie, sakra­ment spo­wie­dzi rezer­wu­ję sobie i zapro­szo­nym kapła­nom. A więc będzie moż­li­wość wysłu­chać osób świec­kich z któ­ry­mi współ­pra­cu­ję już od lat, a któ­re mają bar­dzo duże doświad­cze­nie w porad­nic­twie rodzin­nym. Uwagi Organizacyjne ! Zapewniamy opie­kę nad dzieć­mi przed­szkol­ny­mi i nad dzieć­mi ze szko­ły pod­sta­wo­wej i gimnazjum.

Uwagi  doty­czą­ce opie­ki nad dzieć­mi: 1.Dzieci i mło­dzież mają swój oddziel­ny pro­gram reko­lek­cyj­ny ze swo­imi opie­ku­na­mi: 2. Podczas reko­lek­cji opie­ka nad dzieć­mi od 3‑go roku życia.  Żłobek nie funk­cjo­nu­je. Dzieci poni­żej 3‑go roku życia korzy­sta­ją z opie­ki rodzi­ców.  3. Zajęcia z dzieć­mi i mło­dzie­żą nie są pro­wa­dzo­ne w spo­sób cią­gły, lecz tyl­ko w godzi­nach kon­fe­ren­cji i spo­tkań rodzi­ców. Podczas Mszy św. jest zapew­nio­na opie­ka nad dzieć­mi jeśli sami rodzi­ce nie będą mogli tego uczy­nić. Opieka nad dzieć­mi i mło­dzie­żą prze­wi­dzia­na jest : w godzi­nach: 9.30–13.15; 19.00–19.30–22.00

Zapraszamy wszyst­kich przy­ja­ciół nasze­go domu, szcze­gól­nie rodzi­ny ! W imie­niu Wspólnoty Domu św. Wawrzyńca w Częstochowie. ks. Bogusław cpps Konto Domu:Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18 42–221Częstochowa 16 1240 1213 1111 0010 0793 1421 z dopi­skiem“ Rekolekcje dla rodzin”  http://www. sanktuarium.cpps.pl/ Z modli­twą i bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogusław cpps  ——————————

Plan reko­lek­cji dla mał­żeństw i narze­czo­nych 27–29.01.2023  Państwem Jackiem i Jadwigą Pulkowskich