piątek, 29 marca 2024

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Wielki Piątek 2024

W Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej Górze Wspólnota Krwi Chrystusa w Wielki Piątek o godzinie 11:00-12:00  adorowała Najświętszy Sakrament modląc się różańcem/koronką do Krwi Chrystusa, Litanią Zwycięstwa i Litanią do Krwi Chrystusa również wyciszeniem, osobistym spotkaniem z Jezusem w tak bolesnym czasie.


sobota, 16 marca 2024

Stasia Judek mając 102 lata odeszła do wieczności

Stasia od samego początku należała do Wspólnoty Krwi Chrystusa (WKC)i była w niej pierwszą animatorką parafialną, prowadziła również w niedzielę godzinki, a w tygodniu różaniec. Stasia była aktywną parafianką...
Dziękujemy Ci Stasiu za Twoje życie, wiarę i troskę o nas zachęcając do Wspólnot, abyśmy mogli pogłębiać wiarę, poznając bardziej Pana Boga, Jezusa, Ducha Świętego i Matkę Najświętszą....
Wieczny odpoczynek racz dać jej Panie ...
Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus,
który nas Krwią swoją odkupił

Ojcze Przedwieczny ofiarujemy Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa, 
Niech ona zgładzi nasze grzechy, 
obdarzy zmarłych zbawieniem i zachowa Twój Kościół w miłości i jedności. Amen.

PIEŚŃ na Mszy św.: Na własne oczy ujrzę Boga mego, * w oblicze Zbawcy będę się wpatrywać, *a tego szczęścia nikt mi nie odbierze, * bo w domu Ojca nie ma łez ni śmierci. 2. Nadzieja żywa w sercu moim płonie, * w dniu ostatecznym chwały się spodziewam. * Z ciałem i duszą stanę w domu Ojca, * potęgę Jego zawsze wielbić będę.





W KAPLICY CMENTARNEJ I NA CMENTARZU
    



Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus,
który nas Krwią swoją odkupił

Ojcze Przedwieczny ofiarujemy Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa , 
Niech ona zgładzi nasze grzechy, 
obdarzy zmarłych zbawieniem i zachowa Twój Kościół w miłości i jedności. Amen.

sobota, 9 marca 2024

Marcowe i imieninowe spotkanie diecezjalno-parafialne

Msza św. w intencji Księdza Solenizanta
Temat formacyjny pt.   Jesteśmy znakiem pokoju i pojednania- przypadający na miesiąc marzec wygłosił Ksiądz opiekun Wspólnoty Krwi Chrystusa w kościele

 

Spotkanie w salce parafialnej przy ul. Kasprowicza1


sobota, 10 lutego 2024

Rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych 2024.02.9-11 w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie

Miejsce reko­lek­cji: Dom Misyjny św. Wawrzyńca i Sanktuarium Krwi Chrystusa ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18 Częstochowa: 

kon­to: Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18:                                               16 1240 1213 1111 0010 0793 1421; 


Plan reko­lek­cji dla mał­żeństw i narze­czo­nych 09–11.02.2024  Państwem Jackiem i Jadwigą Pulkowskich

  Temat: Wychowanie chrześcijańskie  dziś-czy jest możliwe? 

Słowo Życia: „Ja sam i mój dom słu­żyć chce­my Panu”.
(Joz 24,15)

Konferencje i świadectwo będą transmitowane na żywo na stornie: YouTube sanktuarium krwi Chrystusa na żywo lub poniżej są wszystkie nagrania 7 filmów

 Po Mszy św. I Konferencja - "Cztery miłości, które potrzebuje dziecko do normalnego rozwoju"|
PP. Jadwiga i Jacek Pulikowscy,
9.00 II Konferencja "Miłość taty, miłość mamy, miłość wzajemna i miłość Boga" P. Jacek Pulikowski,
12.00 III Konferencja "Hierarchia ważności w miłości. Sposoby budowania więzi ojca z dzieckiem" P. Jacek Pulikowski,,
17:30 Msza św. 
IV Konferencja: "Wychowanie dzieci do czystości, właściwe rozumienie seksualności" - P. Jacek Pulikowski,

20.45 Świadectwo - Świadectwo Joanny i  Rafała Patyra

Plan rekolekcji:

Piątek 09.02.2024

ks. Bogusław Witkowski CPPS

         17.30 Msza św. w Sanktuarium

Ks. Bogusław Witkowski-homilia i ks. Mariusza Szykuła, ks. Łukasz Tarnowski - Misjonarze Krwi Chrystusa CPPS

 — Po Mszy św. I Konferencja - "Cztery miłości, które potrzebuje dziecko do normalnego rozwoju"
PP. Jadwiga i Jacek Pulikowscy


     

            

        

         19.45<>20.00  kolacja

20.45 spo­tka­nie wspól­ne rodzi­ców i dzie­ci w auli

Sobota 10.02.2024

         7.45 Modlitwa w kapli­cy razem z dziećmi

         8.00 Śniadanie

         9.00 II Konferencja w Sanktuarium: "Miłość taty, miłość mamy, miłość wzajemna i miłość Boga" P. Jacek Pulikowski

         12.00 III Konferencja w Sanktuarium: "Hierarchia ważności w miłości. Sposoby budowania więzi ojca z dzieckiem" P. Jacek Pulikowski

          13.45<>14.00 Obiad

         16.00 Adoracja w Sanktuarium(Okazja do Sakramentu Pokuty)

         17.30 Msza św. w Sanktuarium: ks. Bogusław Witkowski- homilia i Damian Siwicki - Misjonarze Krwi Chrystusa (CPPS)

          — Po Mszy św. IV Konferencja: "Wychowanie dzieci do czystości, właściwe rozumienie seksualności". P. Jacek Pulikowski

          19.45<>20.00  kolacja

 Dzieci i mło­dzież z opie­ku­na­mi są na Mszy parafialnej/lub mają zajęcia

   20.45 Świadectwo - Świadectwo Joanny i  Rafała Patyra

    7.45 Modlitwa w kapli­cy razem z dziećmi     

     8.00 Śniadanie

            9.15 V Konferencja-Godzina Pytań ( aula)

             11.00 Msza św. w Domu Misyjnym (kaplica/aula)           

          12.00 Obiad 

 Zakończenie reko­lek­cji AMDG !

Uwaga!  Godzina Pytań pole­ga na bez­po­śred­nim lub pośred­nim (na kart­kach ano­ni­mo­wo) zada­wa­niu pytań pro­wa­dzą­cym reko­lek­cje razem z kapła­nem. Ci, któ­rzy nie będą mogli bez­po­śred­nio zada­wać pytań pro­wa­dzą­cym reko­lek­cje pro­si­my o przy­sy­ła­nie pytań bądź pro­ble­mów doty­czą­cych spraw mał­żeń­skich lub rodzin­nych, lub ducho­wo­ści mał­żeń­skiej na poniższy 

Uwagi Organizacyjne !

Zapewniamy opie­kę nad dzieć­mi przed­szkol­ny­mi i nad dzieć­mi ze szko­ły pod­sta­wo­wej i gimnazjum 

1.Dzieci i mło­dzież mają swój oddziel­ny pro­gram reko­lek­cyj­ny ze swo­imi opie­ku­na­mi: 2. Podczas reko­lek­cji opie­ka nad dzieć­mi od 3‑go roku życia.  Żłobek nie funk­cjo­nu­je. Dzieci poni­żej 3‑go roku życia korzy­sta­ją z opie­ki rodzi­ców.  3. Zajęcia z dzieć­mi i mło­dzie­żą nie są pro­wa­dzo­ne w spo­sób cią­gły, lecz tyl­ko w godzi­nach kon­fe­ren­cji i spo­tkań rodzi­ców. Podczas Mszy św. jest zapew­nio­na opie­ka nad dzieć­mi jeśli sami rodzi­ce nie będą mogli tego uczynić.

e‑mail:  boguslaww62@gmail.com lub tel. 694 451 259  do 04.02.2024 r.

Lutowe spotkanie parafialno-diecezjalne

 Msza św. w intencji: Za polityków wszystkich opcji, o światło Ducha Świętego w sprawie ochrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Po Mszy św. spotkanie w salce rozpoczęcie modlitwa śpiewaną "Maryjo Dziewico Niepokalana"

 
Na spotkaniu diecezjalno-parafialnym temat formacyjny Być przedłużeniem rąk i nóg Jezusa - przypadający na miesiąc luty, był omawiany w formie dyskusji i świadectw.

skupienie styczniowe w Częstochowie : KLIKNIJ TU
s

sobota, 13 stycznia 2024

Styczniowe spotkanie parafialno-diecezjalne Wspólnoty Krwi Chrystusa

 Eucharystia
- w intencji: o błogosławieństwo i Bożą opiekę dla naszej Ojczyzny, wszystkich Kapłanów, Wspólnoty Parafialnej i Wspólnoty Krwi Chrystusa

Eucharystia - ks. opiekun
czytanie: Marzenka

Spotkanie w salce na plebani
Rozpoczęcie modlitwą i hymnem: "Maryjo Dziewico Niepokalana" a następnie kolędą i 
dzieleniem się opłatkiem i składaniem życzeń.

Na naszym spotkaniu byli obecni Ksiądz Piotr Kamiński - proboszcz i Ksiądz Opiekun


    


Małgosia przywiozła 3 nowe osoby z Małomic i Żar (od lewej

Na przemian śpiewaliśmy kolędy, rozmawialiśmy, a głosy nasze były mocne i radosne bo do tego skłania nas atmosfera i znaczenie czasu Bożego Narodzenia pomimo tego, jakie problemy i troski przeżywamy.

Było nas ponad dwadzieścia osób, dojazdy w ziemie zwłaszcza naszych bliskich ze Wspólnoty poza Zieloną Górą są niemożliwe, a więc brakowało nam bliskości z nieobecnymi osobami. 

Tak zaczęliśmy nowy rok kalendarzowy Anno Domini 2024.

Obrazek kolędowy od naszego Księdza Opiekuna

więcej zdjęć KLIKNIJ TU